Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Licentienemer: De (rechts)persoon met wie MATCH UA een overeenkomst heeft gesloten.
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend; e-mail of het indienen van een online formulier via een website.Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: M.W.M. van Dongen

Website: https://www.match-defence.com

Handelend onder de naam: MATCH UA

Vestigingsadres:  Munnekeburenstraat 56 Tilburg

Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: match@kpnmail.nl

KvK-nummer: 63336944


Artikel 3: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument / licentiehouder.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer, op verzoek van de consument, de tekst van de algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos toezenden per e-mail.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


Artikel 4: Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. De ondernemer behoudt het recht een aanbod onbeperkt te verlengen tot na de vermeldde termijn.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Afbeeldingen mogen door de ondernemer worden gebruikt om digitale producten en/of diensten te visualiseren en zo een beter beeld te creëren van de inhoud ervan. Visualisaties van digitale producten of diensten door middel van afbeeldingen kunnen afwijken van de te leveren digitale producten of diensten en gelden nooit als basis voor reclamaties.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5: De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zorgt de ondernemer voor een beveiligde website verbinding via het https protocol. De verantwoording voor veilige overdracht van de ondernemer eindigt hier. De consument dient zelf zorg te dragen voor een veilige persoonlijke verbinding met het internet waarmee de overeenkomst tot stand komt. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen, maar is de consument nog altijd zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de internet connectie en het apparaat waarmee de transactie wordt volbracht.
De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 6: Terugbetalingen en Garantie digitale producten

Je tevredenheid met de afname van onze producten en diensten is uiteraard enorm van belang voor ons. Echter, vanwege de hoeveelheid tijd, voorbereiding, en geld die we investeren in het creëren en aanbieden van onze programma’s, producten en diensten, hanteren we een strikt terugbetalingsbeleid en garantiebeleid. Aangezien een groot gedeelte van ons materiaal digitaal is, zou een laagdrempelig terugbetalingsbeleid resulteren in de diefstal van het materiaal.
We voldoen bij het aanbieden van onze producten en diensten aan de Nederlandse en Europese wetgeving. Dit betekent dat wanneer een fysiek product ongebruikt is, een volledige vergoeding mag worden aangevraagd binnen 30 dagen na aankoop. Wanneer men een digitaal programma van ons afneemt, zoals een digitale of gedeeltelijk digitale cursus, dan geldt deze wettelijke verplichting niet. Eerst controleren we dan of de gebruiker in de cursusomgeving heeft ingelogd. Is dit het geval dan kan niet langer op deze gronde van een vergoeding gebruik worden gemaakt aangezien het materiaal dan door de klant is geconsumeerd.
Bij sommige producten werken wij met een aanbetaling. Het gaat hierbij om cursusmateriaal of een andere vorm van digitale of persoonlijke ondersteuning. We bieden de aanbetaling aan om onze klanten de mogelijkheid te geven de resultaten van onze aanpak te ervaren. Wanneer we een gebruiker deze mogelijkheid bieden moet de gebruiker altijd instemmen met een ultimatum, waarna het restbedrag dient te worden betaald. Een aanbetaling is niet hetzelfde als een zogenaamde no-cure-no-pay betaling en geeft de gebruiker niet automatisch het recht om op eigen inzicht van afbetaling af te zien.
Alleen wanneer een gebruiker de door ons gegeven adviezen, dan wel persoonlijk, dan wel aanwezig in digitaal cursusmateriaal, heeft toegepast, kan deze concluderen of onze adviezen voor de gewenste resultaten zorgen. Is dit niet het geval dan kan deze gebruiker zich in sommige gevallen beroepen op een niet-goed-geld-terug garantie. Echter, wanneer de door ons gegeven adviezen niet zijn toegepast kan de gebruiker deze conclusie onmogelijk trekken. Wij behouden om die reden het recht te controleren of de gebruiker het materiaal en onze adviezen heeft toegepast. Een van de manieren waarop we dit doen is door te controleren of de gebruiker al het cursusmateriaal heeft ingezien door in te loggen in onze programma omgeving. Is niet al het cursus materiaal geconsumeerd en zijn de hierin verwerkte richtlijnen niet toegepast, dan kan een gebruiker geen aanspraak maken op een vergoeding in welke vorm dan ook.
Heeft een gebruiker al het cursusmateriaal wel geconsumeerd en de adviezen aantoonbaar toegepast zonder succes, dan kan het voorkomen dat deze gebruik wil maken van onze garantie. In dit geval dient de gebruiker dit uiterlijk 15 dagen na het ontvangen van het laatste cursusmateriaal per e-mail te hebben aangegeven. Het hierbij te gebruiken e-mail adres is hulp@onlineomzet.com.
Wanneer u ontevreden bent met uw aankoop, dan vragen wij u contact met ons op te nemen via hulp@onlineomzet.com om ons te voorzien van terugkoppeling.


Artikel 7: risico en aansprakelijkheid

 • De digitale producten die worden aangeboden worden met zorg ontwikkeld in samenwerking met MATCH UA en vormen hulpmiddelen om voor de consument om zichzelf te leren verweren. De inhoud van de cursus wordt echter geen garantie afgegeven
 • Het advies vanuit MATCH UA is altijd om situaties te vermijden waarin men zich moet verdedigen. De adviezen en trainingen zijn erop gericht om weerbaarder te worden. Zij vormen echter nooit een garantie. Voorkomen is altijd beter dan genezen. 
 •  MATCH UA behoudt zich het recht voor om het aanbod van lessen, lestijden, plaatsen, programma’s en online videomateriaal e.d. op ieder moment te wijzigen.
 • De toegang tot de online leeromgevingen van MATCH-defence is persoonlijk.
 • Het is niet toegestaan voor deelnemers om video content afkomstig van de online leeromgevingen van MATCH UA te delen met derden.
 • Voer de oefeningen uit met beleid, luister naar je lichaam om blessures te voorkomen. MATCH UA dragen geen verantwoordelijk voor letsel of andere blessures, opgelopen na het volgen van of tijdens de trainingen en het uitvoeren van technieken.
 • MATCH UA aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 • Tevens zal de deelnemer MATCH UA vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 8: De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 9: Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 10: Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt tenzij het gaat om de levering van een digitaal product of een dienst.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft binnen 90 dagen terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11: Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:


- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.


Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. De ondernemer dient hierover ten minste een e-mail notificatie te sturen.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen, of toegang tot digitaal materiaal stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismaking abonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.


Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 12: Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.


Artikel 13: Klachtenregeling

De ondernemer stelt de consument er toe in staat via e-mail of digitaal contactformulier eventuele klachten te melden.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 30 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De consument dient de ondernemer in ieder geval 8 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 14: Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Leidt een klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 24 weken na het sluiten van de overeenkomst worden gemeld.

Artikel 14: Geschillen

 • MATCH UA verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede administratie. MATCH UA kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent de dienstverlening en nieuwe producten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij MATCH UA door middel van een schriftelijke kennisgeving.
 • MATCH UA verwerkt persoonsgegevens van het lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • De persoonsgegevens worden opgenomen in online administratie software, het online payment systeem, de e-learning omgeving en de crm software, waarin alle deelnemers van MATCH-defence zijn opgenomen. MATCH UA gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 • De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
 • Ga naar een de complete privacy policy
 • Ja, ook wij gebruiken cookies. Daarmee zorgen we o.a. dat de website beter werkt, dat je social media links en video's kunt bekijken en dat we ons aanbod op jouw interesse kunnen afstemmen. Bekijk het cookiebeleid

Disclaimer