Artikel 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen M.A.T.C.H. en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van M.A.T.C.H. (hierna te noemen “de deelnemer”).

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden, lidmaatschap en termijn
Een lidmaatschap bij M.A.T.C.H. gaat in op de 1e van de maand en is altijd voor de duur van 1 maand met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand.
Bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling geschiedt vooraf via automatische incasso en wordt per kwartaal geïncasseerd.
Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, is M.A.T.C.H. gerechtigd € 2,50 administratiekosten in rekening te brengen. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 150,00, zijn voor rekening van de deelnemer.
Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot M.A.T.C.H. worden geweigerd. M.A.T.C.H. is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
M.A.T.C.H. behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 5, lid 1.

Artikel 4: Programma’s en tijden
M.A.T.C.H. behoudt zich het recht voor om het aanbod van lessen, lestijden, -plaats, -programma’s, online videomateriaal e.d. te wijzigen.
Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Artikel 5: Beëindiging van het lidmaatschap
De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij M.A.T.C.H.
De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.
M.A.T.C.H. behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid
M.A.T.C.H. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij M.A.T.C.H., is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
M.A.T.C.H. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
Tevens zal de deelnemer M.A.T.C.H. vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 7: Huisregels
De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de M.A.T.C.H. en hiernaar te handelen.
Deelnemers worden geacht dat zij respect tonen naar elkaar en naar eigendommen. Bij overtreding is M.A.T.C.H. gerechtigd de betreffende deelnemer de toegang tot M.A.T.C.H. te weigeren en het lidmaatschap per direct te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 8: Persoonsgegevens
M.A.T.C.H. verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. M.A.T.C.H. kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij M.A.T.C.H. door middel van een schriftelijke kennisgeving.
De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van M.A.T.C.H. zijn opgenomen. M.A.T.C.H. gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
Tijdens lessen seminars en andere activiteiten kunnen foto’s en video opnames worden gemaakt ten behoeve van promotie of clubactiviteiten. Indien een deelnemer hier niet mee akkoord is dient hij dit schriftelijk door te geven. Voorafgaand aan de foto en video opnames wordt aan de deelnemers aangegeven dat er foto en filmopnames gemaakt worden en of zij hiermee akkoord zijn.

Artikel 9: Rechtstoepassing
Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met M.A.T.C.H. aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van M.A.T.C.H. te accepteren